Gebruiker  
Wachtwoord  

 

Protestantse gemeente 

Hoogland/Amersfoort-Noord

  

  

 De wijkgemeente De Inham zoekt  wegens emeritaat van  haar voorganger

een enthousiaste predikant m/v

( 0,8 fte, gedurende vijf jaar uit te breiden met 0,2 fte )   

   

die samen met de kerkenraad, gemeenteleden en de collega-predikanten uit Hoogland/Amersfoort-Noord, onze gemeente wil opbouwen tot een gemeente die een bron van inspiratie is voor haar leden en voor heel Hoogland/Amersfoort-Noord. De predikant gaat de gemeente voor in het zoeken naar en leggen van verbindingen tussen het christelijk geloof en de vragen van de hedendaagse samenleving.   


Wij zoeken een predikant die:


-       Een verbinder is en het onderling contact verder stimuleert en uitbouwt;


-       Actief meedenkt aan ontwikkeling van de liturgie en kerkmuziek en met ons op zoek wil gaan naar andere vormen van vieren;


-       Belangstelling heeft voor de belevingswereld van jongeren en met ons wil zoeken naar vormen om jongeren te binden;


-      Een actieve rol heeft in het vormgeven van activiteiten op het gebied van bezieling en verdieping;


-      Een passie heeft voor persoonlijk pastoraat en de vrijwilligers inspireert die zich bezighouden met pastoraat/bezoekwerk.


-      Openstaat door ontwikkelingen binnen de samenleving en in onze gemeente, gericht op duurzaamheid en diaconaat.

   

Voor de uitoefening van dit ambt vinden we het van belang dat de predikant in de buurt van Hoogland woont. Er is geen pastorie beschikbaar.   

 

Wij bieden:  


-     Een warme, op elkaar betrokken gemeente met verscheidenheid in geloofsbeleving; altijd met respect naar elkaar en wetend dat we verbonden zijn in het geloof in God;


-     Een monumentaal beeldbepalend kerkje uit 1843 met een eigentijds liturgisch centrum. In 2018 is er op creatieve wijze aandacht besteed aan het 175-jarig bestaan;


-     Een eredienst waarin een vaste liturgie de basis vormt voor woord, overdenking, gebed en lied. Het samen zingen speelt een belangrijke rol en wordt ondersteund door orgel of piano. De gemeente leert graag nieuwe liederen aan;


-     Een kleine kerkenraad met taakgroepen, waarin beleid en activiteiten op gebied van jeugd, eredienst, pastoraat, diaconie en Groene Kerk ontwikkeld en uitgevoerd worden;


-     Een gemeenschap, die gevormd wordt door vrijwilligers, die elk op eigen wijze hun bijdrage leveren, van welkom heten tot het organiseren van vespers;


-     Een pastoresteam waarin samengewerkt wordt binnen Hoogland/Amersfoort-Noord. De vier predikanten brengen de verantwoordelijkheid tot uitdrukking in het rondpreken en in het gezamenlijk opzetten van activiteiten op het gebied van bezieling en verdieping;


-     Actuele informatie over koers en beleid. In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente actief meegedacht over de toekomst van onze kergemeenschap met als resultaat: het koersdocument.


Het totaal aantal leden van De Inham bedraagt 1029 personen en 360 pastorale eenheden. De leeftijdsopbouw is weergegeven in het cirkeldiagram. 


Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommmissie, Ariska Holland:

06 - 519 59 661 (na 19.00 uur).

 

Als deze advertentie u aanspreekt, nodigen we u van harte uit om te reageren door een motivatiebrief en Curriculum Vitae uiterlijk 15 mei te sturen naar het secretariaat van de beroepingscommissie t.a.v. dhr. Gertjan Noordstra; bcinham@pknamersfoortnoord.nl of per post: Hamseweg 40, 3828 AE Hoogland.